Δημόσια Έργα και Προμήθειες

Δημόσια Έργα και Προμήθειες

Δημόσια Έργα και Προμήθειες
Δημόσια Έργα και Προμήθειες

Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, ενώ ο ν. 4413/2016 ρυθμίζει τις αντίστοιχες διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών.

Και με τα δύο νομοθετήματα στα δύο νομοθετήματα περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με την εκτέλεση του σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά και με την εκτέλεση της ίδια της σύμβασης. Έννοιες όπως δυναμικό σύστημα αγορών και ηλεκτρονικός διαδικασία εξειδικεύονται πλήρως, ενώ πλέον απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των απαλλοτριώσεως και των αρχαιολογικών μελετών προτού ξεκινήσει η δημοπράτηση ενός έργου. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι νόμοι τάμουν την έννοια της τροποποίησης της σύμβασης αναφορικά με το εάν και πότε απαιτείται νέα ανάθεση. Τέλος δε και οι δύο νόμοι εμπεριέχουν διατάξεις αναφορικά με το καθεστώς έννομης προστασίας τόσο κατά το στάδιο ανάθεσης όσο και κατά το στάδιο εκτελέσεως της συμβάσεως.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα που ανακύπτουν :

  • Κατά την συγκρότηση του φακέλου συμμετοχής («των προσφορών») των συμμετεχόντων σε δημόσιο διαγωνισμό.
  • Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης (ήτοι κατά τα στάδια i. έρευνας όλων των φακέλων συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων, ii. προβολής ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας για τον αποκλεισμό παρανόμως συμμετεχόντων, iii. αναστολής και iv. ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας)
  • Κατά τον προσυμβατικό έλεγχο ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αιτήσεις ανακλήσεως των πράξεων των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

 

Η Έφη Γ. Λακμέτα είναι δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Λάρισας και προίσταται του Δικηγορικού γραφείου Έφη Γ. Λακμέτα, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο διευθύνει.

Επικοινωνία

Παπανασταστασίου 67-69, Λάρισα, 41222

2411 171770

2411 171770

6975 990954

efilakmeta@dikigoroslarisa.gr

www.dikigoroslarisa.gr